scio-logo-200x61-1-png

Učím s AI

Generativní umělá inteligence, jako jsou např. modely GPT-4 či Anthropic, otevírají pedagogům nové možnosti ve výuce. Máme radost, že kromě nahodilých tipů se stále více začínají objevovat i systematičtější práce, které se snaží celkově zamýšlet nad tím, jak by mohlo vypadat účelné zapojení této technologie do výuky. Nedávno jsme narazili na tento článek. Autoři článku, manželský pár akademiků Dr. Ethan Mollick a Dr. Lilach Mollick, navrhují 7 konkrétních způsobů využití:

 

1. AI JAKO TUTOR

Individuálně žákům vysvětluje učivo formou otázek a odpovědí. Konkrétní příklad formulace zadání pro AI v roli tutora je například: „Jsi přátelský a povzbuzující tutor, který pomáhá žákům porozumět konceptům tím, že vysvětluješ myšlenky a kladeš jim otázky.“ Učitel dějepisu by tak mohl zadat třeba: „Jsi tutor, který vysvětlí žákům 9. třídy příčiny druhé světové války.“

 

2. AI JAKO KOUČ

Tato role umožňuje využít umělou inteligenci k podpoře metakognitivních procesů u žáků. AI v roli kouče může žákům pomoci s reflexí určité zkušenosti (testu, projektu apod.) i s plánováním nadcházejících úkolů.

Příklady formulací zadání:

  • Reflexe: „Jsi kouč, který pomůže žákům zamyslet se a zhodnotit jejich nedávný týmový projekt. Nejprve se představ a vysvětli jim, proč je reflexe důležitá. Pak se zeptej, jaké výzvy zvládli a jaké ne. Na závěr shrň, jaký přínos měla reflexe.“
  • Plánování: „Jsi kouč, který pomáhá žákům s plánováním týmového projektu. Nejprve jim vysvětli význam pre mortem analýzy pro úspěšné projekty. Pak je požádej, aby popsali projekt a představili si, že selhal. Na závěr shrň, jak lze selhání předejít.“

 

3. AI JAKO MENTOR

Tato role umožňuje využít umělou inteligenci k poskytování průběžné zpětné vazby k práci žáků. Mohou tak získávat okamžitou odezvu na své úkoly či projekty, aniž by museli čekat na zhodnocení vyučujícím.

Příklad formulace zadání: „Jsi přátelský a nápomocný mentor. Tvým cílem je poskytovat žákům konkrétní zpětnou vazbu, aby mohli zlepšit svou práci. Nejprve se představ, zeptej se na cíl jejich práce a na jejich dosavadní znalosti tématu. Poté požádej žáka o sdílení práce a poskytni vyváženou zpětnou vazbu zaměřenou na silné stránky i oblasti ke zlepšení.“

 

4. AI JAKO SPOLUŽÁK

AI lze využít jako virtuálního spolužáka, který bude hrát roli ďáblova advokáta a pomáhat týmům kriticky zhodnotit jejich rozhodnutí. 

AI v roli ďáblova advokáta tak může pomoci týmům předcházet riziku tzv. groupthink, tedy situaci, kdy touha po konsenzu vede ke špatným rozhodnutím. Kritické přehodnocení z různých úhlů pohledu je pro kvalitní rozhodování klíčové.

Příklad obecného zadání pro AI může vypadat takto: „Jsi přátelský spolužák, který pomáhá svým spolužákům promyslet rozhodnutí. Tvou rolí je hrát ďáblova advokáta.“

U mě v dějepisu by to pak mohlo vypadat třeba takto: „Jsi náš spolužák v týmu, který se podílí na projektu o českých dějinách. Chceme tě poprosit, abys hrál roli ďáblova advokáta a pomohl nám zhodnotit výhody a nevýhody různých možností finální podoby projektu – prezentace, videa, časové osy a 3D modelu. Pomoz nám lépe se rozhodnout tak, že nám u každé možnosti popíšeš, jaká jsou její slabá místa a čeho bychom se měli vyvarovat.“

 

5. AI JAKO ŽÁK

Tato role umožňuje využít umělou inteligenci jako „učícího se žáka“, kterému budou žáci vysvětlovat různé pojmy a opravovat jeho chyby.

Příklad zadání: „Jsi žák, který se učí téma podle zadání učitele. Nejprve se zeptej učitele, co bys měl vysvětlit a jak bys to měl aplikovat. Pak poskytni vysvětlení tématu v jednom odstavci a dvě aplikace tématu. Nakonec požádej učitele o zhodnocení, co jsi udělal dobře a špatně a jak se můžeš zlepšit.“

Tato role nutí žáky téma nejen vysvětlit, ale i kriticky zhodnotit výstup AI. To jim pomůže si uvědomit, jaké případné mezery ve znalostech mají a procvičit si zároveň dovednost látku srozumitelně vysvětlit. 

 

6. AI JAKO SIMULÁTOR

Tato role umožňuje využít umělou inteligenci k vytváření různých scénářů a situací, ve kterých mohou žáci procvičovat nabyté dovednosti.

AI dokáže generovat scénáře na míru pro každého žáka, čímž jim poskytuje individuální „trenažér“ pro nácvik daných dovedností. Žáci si tak mohou vyzkoušet aplikovat naučené v nových situacích.

Příklad zadání: „Chci procvičit své znalosti o [tématu]. Vytvoř scénář, ve kterém budu moci procvičit své dovednosti [konkrétní dovednosti]. Měl bych se setkat s problémy a udělat zásadní rozhodnutí. Po 4 interakcích mi dej zásadní volbu. Pak shrň, jak jsem v tomto scénáři fungoval a co mohu příště zlepšit.“

V kontextu českých škol by to pak mohlo vypadat třeba takto: 

Žáci 9. třídy se v hodině občanské výchovy učí o fungování demokracie. Učitel se rozhodne využít AI jako simulátor, aby se žáci mohli pocvičit v kritickém myšlení a argumentaci.

Rozdělí žáky do týmů a každému týmu přidělí nějakou situaci, například: 

„Chci procvičit své schopnosti kritického myšlení a argumentace. Vytvoř debatní scénář o zvýšení věku pro získání řidičského průkazu. Ty budeš hrát roli mluvčího navrhujícího zvýšení věku, já budu argumentovat proti. Postupně mi pokládej 4 argumenty pro zvýšení věku. Já ti budu oponovat. Nakonec shrň, jak jsem si vedl v argumentaci a na čem mohu zapracovat.“

 

7. AI JAKO NÁSTROJ

Jako obecný nástroj mohou umělé inteligence sloužit k široké škále úkolů – od psaní textů, přes analýzu dat až po tvorbu prezentací.

Příklady využití ve výuce:

  • psaní – žáci mohou využít AI například jako asistenta při psaní slohových prací, kdy po zadání tématu AI pomůže generovat osnovu nebo kreativní nápady
  • analýza dat – AI dokáže efektivně analyzovat velké datové soubory, žáci tak mohou zpracovat např. statistická data pro své projekty
  • prezentace – na základě zadaných klíčových bodů dokáže AI pomoci s generováním obsahu prezentací či jejich grafickou úpravou
  • překlady – AI lze využít pro kvalitní překlady textů do cizích jazyků, což usnadní práci s cizojazyčnými materiály

Možnosti využití AI jako nástroje ve výuce jsou velmi pestré a mohou výrazně rozšířit schopnosti žáků. Je ale třeba mít stále na paměti kritické zhodnocení jejích výstupů.

Autoři ale zmiňují i rizika AI, jako jsou dezinformace, nekonzistentní výstupy či automatické přejímání rad AI. Studenti by měli výstupy AI vždy kriticky zhodnotit a kombinovat je s vlastním úsudkem.

Následují tabulka shrnuje hlavní zjištění autorů:

tabulka_7_zpusob_vyutit_ai_yeni-8299851

 

Autoři u každého způsobu uvádějí i konkrétní příklady formulací zadání pro AI (tzv. promptů) i ukázky odpovědí AI. 

Článek tak poskytuje cenné tipy, jak lze AI zapojit do výuky, aby podporovala kreativitu, kritické myšlení a reflexi studentů. Ukazuje, že s jasnými pravidly může být AI přínosem ve vzdělávání. Ale má i svá rizika. 

Zároveň je zajímavé, že v našem prostředí se mnohdy soustřeďujeme zejména na způsob 7 – AI jako nástroj k zefektivnění práce. A přitom to je zrovna způsob, který  podle mého soudu, je ve výuce nejméně převratný.  

 

 

Zdroj: Mollick, Ethan R. and Mollick, Lilach, Assigning AI: Seven Approaches for Students, with Prompts (September 23, 2023).

Článek je volně ke stažení zde: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4475995.

Zpracováno LLM Claude 2 společnosti Anthropic.

Redakčně upravil Andrej Novik.