scio-logo-200x61-1-png

Učím s AI

Inkluzivní vzdělávání je v současné době stále tématem, které dokáže vzbuzovat vášně. Mnoho pedagogů přemýšlí nad tím, jak efektivně zapojit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné výuky. Zatímco společnost klade stále větší důraz na rovný přístup ke vzdělávání, praxe často naráží na řadu překážek. Učitelé sice mohou mít připravené kvalitní výukové materiály a aktivity, ty však ne vždy musí být vhodné pro děti se SVP. V takových situacích můžou moderní technologie založené na umělé inteligenci (AI) představovat cenný a pomocný nástroj. Pokročilé chatovací aplikace jako ChatGPT nebo Claude jsou schopny na základě vstupních souborů a kladených dotazů analyzovat stávající materiály, identifikovat možná rizika a bariéry pro žáky se SVP a zároveň navrhnout vhodná řešení.

Rychlé porovnání ChatGPT a Claude

Porovnávat základní verze ChatGPT a Claude je nyní spravedlivější, protože OpenAI přišla u ChatGPT s velkou aktualizací, která s sebou nese i přístup k nejnovějšímu modelu GPT-4o (číst čtyři-o, nikoliv čtyřicet). Nezoufejte, pokud jako neplatící uživatel ještě nemáte přístup k novému modelu. Společnost aktualizuje účty postupně, aby byla schopna zvládat nárůst požadavků. V tuto chvíli jsou tedy oba chatboti na vysoké úrovni zcela bezplatně a na tuto aktivitu nám dobře poslouží. Základní přehled těchto dvou nástrojů vizualizuji tabulkou níže, abyste měli srovnání hezky na očích.

Porovnání základních verzí

ChatGPT (základní verze) Claude (základní verze)
Jazykové modely GPT-4o a GPT-3.5 Claude 3 Sonnet
Nahrávání souborů Ano Ano (pouze PDF, DOCX, CSV, TXT, HTML, ODT, RTF, EPUB)
Čtení obrázků Ano Ano
Generování obrázků Ne Ne
Procházení webu Omezený přístup k GPT-4o Ne
Limit zpráv U GPT-4o podle vytíženosti serverů
U GPT-3.5 by neměl být limit
Kapacita zpráv závisí na délce konverzace a příloh

Porovnání prémiových verzí

Prémiové verze obou nástrojů přidávají další možnosti a vylepšení. U ChatGPT+ například můžete vytvářet vlastního specializovaného agenta, kterého si můžete vytrénovat správným zadáváním dotazů na různé činnosti, generovat obrázky nebo provádět analýzy tabulek či tvorbu prezentací pomocí integrovaného jazyku Python. Předplacený Claude ve verzi Opus se může zdát, že dle tabulky není ničím atraktivní, ale nenechte se zmást. Z mé zkušenosti je daleko kreativnější, má lepší stylistiku a vyjadřuje se více jako člověk.

ChatGPT+ Claude (PRO plán)
Jazykové modely GPT-4o, GTP-4 a GPT-3.5 Claude 3 Opus, Claude 3 Sonnet a Claude 3 Haiku
Vlastní boty Ano Ne
Generování obrázků Ano, pomocí DALL-E Ne
Pokročilá analýza dat Ano Ano (pouze textové soubory)
Internetové prohlížení Ano Ne
Limit zpráv U GPT-4(o) až 5× více zpráv než u free verze
U GPT-3.5 limit není
Až 5x více zpráv než u free verze
Cena 20 USD + 4,2 USD daň 18 USD + 3,8 USD daň

 

Jak správně zadat prompt pro analýzu s Claude?

Za každým úspěchem spojeným s umělou inteligencí stojí správně zadaný dotaz neboli prompt. Vyhledávání s využitím správných dotazů známe všichni. Snažíme se něco vyhledat na různých internetových vyhledávačích a výsledek stále nikde. Poznáváte se? Něco podobného je to v oblasti chatbotů a umělé inteligence. Zformulování vhodného promptu je klíčové pro získání relevantních a užitečných odpovědí. Stejný prompt však nutně neznamená na 100 % stejné výsledky a jednotlivé odpovědi se mohou malinko lišit. Jedním z AI asistentů, se kterým mám dobré zkušenosti ohledně pochopení promptů, je Claude 3 od společnosti Anthropic. Ještě nedávno bylo velice obtížné se na Claude registrovat, protože nebyl přístupný v Evropě. To se však změnilo 14. května, kdy se i ČR objevila na seznamu podporovaných zemí. Stačí se pouze zaregistrovat na stránce: https://claude.ai/. Po registraci se objevíte na takovéto úvodní obrazovce, kde už je možné začít konverzaci s chatbotem.

 

ucimsai-claude-uvodni-obrazovka

 

Do kolonky jsem nahrál svou přípravu zaměřenou na programování desky Micro:bit skrze sponku vedle tlačítka „Start Chat” nebo pomocí přetáhnutí z prohlížeče souborů v počítači. Stačilo už jen zformulovat dotaz, který zněl:

Pomoz mi prosím u této přípravy do výuky, kterou jsem ti nahrál, navrhnout konkrétní rizika a alternativy k aktivitám, u kterých by mohl být problém, když mám ve třídě žáka s poruchou autistického spektra. Chtěl bych si přípravu upravit tak, aby byla příjemná i pro takového žáka. Vyber nejrizikovější aktivity a vymysli k nim vhodné alternativy, které mohu využít. Nechci, aby alternativa žáka vyčleňovala, spíše chci, aby byla varianta proveditelná pro celou třídu. Chtěl bych to mít pohromadě, takže označení aktivity, riziko, alternativa k aktivitě. Vycházej z kontextu dodané přípravy.

Výsledek analýzy s využitím chatbota Claude

Aktivita – Brainstorming

Riziko Alternativa
Žák s PAS může mít potíže se skupinovou diskusí a sdílením nápadů před celou třídou. 1. Rozdělte třídu do malých skupin po 3-4 žácích a nechte je diskutovat o nápadech v rámci skupiny. Žák s PAS může být přiřazen do skupiny, kde se cítí komfortně. Po skupinové diskusi může jedna osoba z každé skupiny prezentovat nápady místo celé třídy.

2. Místo ústního sdílení můžete žáky požádat, aby své nápady a postupy zapsali na tabuli nebo sdílený dokument. Tím se žáci vyhnou přímé sociální interakci před celou třídou.

 

Aktivita – Programování hry „Kámen nůžky papír“ na platformě Micro:bit

Riziko Alternativa
Žák s poruchou autistického spektra (PAS) může mít potíže se sociální interakcí a soutěživostí, která je součástí hry „Kámen nůžky papír“. 1. Místo soutěživé hry žáci vytvoří program na Micro:bitu, který zobrazuje náhodně generované symboly (kámen, nůžky, papír). Cílem je pochopit principy náhodného výběru a programování smyček.

2. Žáci vytvoří program na Micro:bitu, který bude zobrazovat na displeji pokyny pro jednoduchou hru či aktivitu (např. natáhni ruce, zacvič si, zamávej). Tato aktivita pomůže žákům s PAS procvičit programování výstupů a instrukcí bez nutnosti sociální interakce.

 

Aktivita – Reflexe a diskuze

Riziko Alternativa
Žák s PAS může mít potíže se zapojením do diskuse před celou třídou. Místo diskuse před celou třídou můžete žákům poskytnout krátký formulář nebo dotazník, kde mohou anonymně napsat své reflexe a zpětnou vazbu k hodině.

Tyto alternativy by měly pomoci zapojit žáka s PAS do výuky způsobem, který je pro něj pohodlnější a méně stresující. Zároveň lze většinu aktivit provádět s celou třídou, aniž by žák s PAS byl vyčleňován.


 

Věděli jste, že pokud nemáte ještě vypracovanou přípravu do hodiny, tak můžete využít náš propracovaný Sciobot? Nejenže si ušetříte čas, ale také vám umožní koukat na vyučovací jednotku trochu z jiného úhlu pohledu.

 


 

Analýza výukových materiálů pomocí ChatGPT-4

V případě, že neznáte ChatGPT, popíšu vám, jak se k němu dostat. Registrace není vůbec těžká a stačí vám buďto e-mail, nebo se můžete registrovat přes účet od Google, Apple či Microsoft. Dialogové okno najdete na webové stránce https://chat.openai.com/ a kliknete na možnost „Sign up”. Poté vás již aplikace provede jednoduchou registrací, kde v prvním kroku zvolíte formu registrace a následně bude potřeba zadat telefonní číslo pro ověření. Po přihlášení již můžete začít chatovat anebo si aktivovat placenou verzi, abyste mohli naplno využít potenciálu aplikace. Nejjednodušší možností je kliknout na možnost vlevo dole, kde je napsáno „Upgradovat plán“ a vyplnit informace o kartě a uživateli.

 

ucimsai-chatgpt-uvodni-obrazovka

 

Jak jsem již uváděl u srovnávací tabulky, tvůrce ChatGPT, OpenAI, přišel 13. května s novinkou, která by měla model GPT-4o zpřístupnit i uživatelům bez předplatného. Pokud tuto možnost zatím nevidíte, nezbývá než čekat. Jakmile máte vše připraveno, stačí jen zvolit model (pouze v případě platících uživatelů), vložit soubor (vkládání funguje stejným způsobem – sponkou či přetažením z průzkumníku souborů) a napsat dotaz, který je stejný jako v příkladu výše.

Pomoz mi prosím u této přípravy do výuky, kterou jsem ti nahrál, navrhnout konkrétní rizika a alternativy k aktivitám, u kterých by mohl být problém, když mám ve třídě žáka s poruchou autistického spektra. Chtěl bych si přípravu upravit tak, aby byla příjemná i pro takového žáka. Vyber nejrizikovější aktivity a vymysli k nim vhodné alternativy, které mohu využít. Nechci, aby alternativa žáka vyčleňovala, spíše chci, aby byla varianta proveditelná v celé třídě. Chtěl bych to mít pohromadě, takže označení aktivity, riziko, alternativa k aktivitě. Vycházej z kontextu dodané přípravy.

Výsledek analýzy pedagogické přípravy z GPT-4o

Na základě informací z vaší přípravy na výuku a s ohledem na to, že máte ve třídě žáka s poruchou autistického spektra, je důležité zvážit určitá rizika a přizpůsobit aktivitám tak, aby byly přístupné a příjemné pro všechny žáky. Žáci s poruchou autistického spektra mohou mít potíže s komunikací, sociální interakcí a přizpůsobením se novým nebo nejasným situacím, což může ztížit účast na některých aktivitách. Zde jsou návrhy na úpravu vybraných aktivit:

Aktivita – Brainstorming

Riziko Alternativa
Žák s poruchou autistického spektra může mít potíže se zapojením do skupinové diskuse nebo může být přehlcen rychlým sledem nápadů. Zahrnout tichý brainstorming, kde každý žák zapisuje své nápady na lístek papíru nebo do elektronického dokumentu, a poté je třída nebo skupiny projdou společně. Tím se snižuje tlak na okamžitou verbální reakci a umožňuje všem, včetně žáka s poruchou autistického spektra, lépe se zapojit.

 

Aktivita – Programování hry „Kámen nůžky papír”

Riziko Alternativa
Samostatná práce na kódu může být pro některé žáky s autismem stresující, pokud narazí na problém, který nejsou schopni sami vyřešit, což může vést k frustraci nebo úzkosti. Zavedení systému „programovacích partnerů“, kde žáci pracují v párech na jednom projektu, podporuje spolupráci a umožňuje žákům pomáhat si navzájem při řešení problémů. Tento přístup může také snížit tlak na žáky s autismem, kteří by mohli potřebovat více podpory.

 

Aktivita – Testování a ladění

Riziko Alternativa
Ladění kódu může být pro žáka s autismem zdrojem frustrace, pokud narazí na opakované chyby nebo pokud proces ladění způsobuje, že se cítí přehlcený. Vytvoření strukturovaného ladícího listu s kroky a tipy, které pomáhají žákům systematicky přistupovat k ladění. Může zahrnovat kontrolní seznam běžných chyb a řešení, což by žákům (včetně těch s autismem) pomohlo zůstat organizovanými a méně přehlcenými.

 

Všeobecná doporučení:

  • Používejte vizuální podpory (např. diagramy algoritmů), které pomáhají žákům s autistickým spektrem lépe porozumět úkolům a očekávaným výstupům.
  • Vytvořte strukturované návody a jasné instrukce pro každou aktivitu, aby byly snadno pochopitelné pro všechny žáky.
  • Umožněte pružné uspořádání pracovního prostoru, aby si žák s PAS mohl vybrat místo, kde se bude cítit nejvíce pohodlně.

 

Myšlenka na závěr

V tomto článku jste si mohli přečíst o tom, jak je možné využít chatboty k analýze hrozeb a k návrhům alternativních cvičení v případě, že máte ve třídě žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Je nutno podotknout, že každý žák je trochu jiný a ne vždy mu může daná alternativa sednout. Chatbot na rozdíl od učitele jednotlivé děti nezná, a tak není nutné se na něj za nějaké zobecnění zlobit. Taková analýza však dobře poslouží jako studnice nápadů pro realizaci hodiny. Kdybych takovou problematiku musel řešit, určitě bych si z této analýzy něco odnesl. Konkrétně by to bylo například zavedení check listů pro ladění programu nebo využití anonymního brainstormingu.

Autor článku: Štěpán Kudláček